Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 • 1 Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji
 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.dobrewlokno.com Dobre Włókno (zwany dalej: Sklep internetowy Dobre Włókno), jest prowadzony przez Jolantę Kornel w formie działalności zarejestrowanej w Świdnicy, kod 58-100, ul. Łokietka 33/8.
 2. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą: ul. Akacjowa 10/8, 02-534 Warszawa, numer telefonu +48 603239395, adres poczty elektronicznej: sklep@dobrewlokno.com, office@dobrewlokno.com .
 3. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego Dobre Włókno towarów są wyrażone w złotych polskich.
 4. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Dobre Włókno, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego Dobre Włókno, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego Dobre Włókno pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedającego z powodu niedostępności towaru, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy (zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu), zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 7. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Dobre Włókno konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 8. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Sklepu internetowego Dobre Włókno mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.
 • 2 Transakcja
 1. Zamówienia w sklepie internetowym Dobre Włókno można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach sklepu.
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
 3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 4. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem sklepu i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
 5. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.
 • 3 Płatność
 1. W sklepie Dobre Włókno istnieje możliwość płatności w następujący sposób: przelew na konto bankowe, płatność za pośrednictwem operatora Przelewy24.
 2. Przelew na konto bankowe – przelewając pieniądze za pomocą systemu Przelewy24 (za pomocą kart płatniczych, BLIK), przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta Dobre Włókno w serwisie Przelewy24.
 3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Dobre Włókno w serwisie Przelewy24.
 4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.
 • 4 Dostawa
 1. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych Dobre Włókno i wynosi 3 dni od daty zakupu towaru. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła bez zbędnej zwłoki. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez sklep internetowy Dobre Włókno. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 72 godziny następujących po sobie dni roboczych.
 2. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Kupującym.
 3. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy Dobre Włókno. W przypadku odbioru osobistego Kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.
 4. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu w takim wypadku ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu internetowego Dobre Włókno i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.
 5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 6 niniejszego regulaminu pt. „Reklamacje i zwroty”.
 6. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest podany przed finalizacją zamówienia Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
 7. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.
 • 5 Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z ustawą z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: Dział Reklamacji Dobre Włókno ul. Akacjowa 10/8, 02-534 Warszawa, może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres office@dobrewlokno.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny na stronie sklepu, jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru należy przesłać na adres office@dobrewlokno.com lub wydrukować i dołączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.
 5. Koszty odstąpienia od Umowy ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 6. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 7. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 8. Płatność za zwrócony towar, pomniejszona o koszty transportu, zostanie zwrócona Kupującemu nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 9. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.
 11. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Dobre Włókno wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.
 12. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.
 • 6 Reklamacje
 1. Ubrania „vintage” mogą nosić ślady użytkowania a poważniejsze defekty są wyszczególnione w opisie i w miarę możliwości, uwiecznione na zdjęciach produktowych. Kupujący jest proszony o dokładne zapoznanie się z opisem produktu przed dokonaniem zakupu.
 2. W przypadku odkrycia wady lub defektu nowych ubrań marki Dobre Włókno, Kupującemu przysługuje 12-sto miesięczne prawo dokonania reklamacji, począwszy od daty odebrania przesyłki / zakupu w sklepie stacjonarnym. Reklamację można złożyć drogą pocztową, nadając przesyłkę poleconą na adres: Dobre Włókno, ul. Akacjowa 10/8, 02-534 Warszawa. Należy przesłać reklamowany towar wraz z dowodem zakupu, dokładnym opisem powodu reklamacji oraz danymi kontaktowymi.
 3. Marka Dobre Włókno prowadzi sprzedaż ubrań farbowanych barwnikami roślinnymi. Roślinne wybarwienia są mniej trwałe od wybarwień chemicznych stosowanych w przemyśle odzieżowym i mogą być niejednolite, ulec wyblaknięciu, zmianie koloru i innym widocznym zmianom. Wynika to z natury tego rodzaju farbowania i nie podlega reklamacji. Kupujący dokonujący zakupu towaru barwionego barwnikami roślinnymi proszony jest o dokonanie przemyślanego zakupu. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 4. Transport reklamowanych towarów odbywa się na koszt Sprzedającego za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej, chyba że Sprzedawca poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. Dobre Włókno nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Dobre Włókno odpowiada za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 12 m-cy od wydania tego towaru Kupującemu (o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–2 Regulaminu), zgodnie z art. 568 § 1–5 KC Kupujący, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Regulaminu traci uprawnienia określone w art. 568 § 1–5 KC, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie (art. 563 § 1–2 i art. 564 KC).
 • 7 Postanowienia końcowe
 1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego Dobre Włókno, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego Dobre Włókno towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Dobre Włókno jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Dobre Włókno danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 4. Dobre Włókno informuje, że dane osobowe Kupującego, który dokonał płatności za nabywane towary, są przekazywane spółce PayPro S. A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327, jako administratora danych (60-327 Poznań, Kanclerska 15, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez  Przelewy24.
 5. Dobre Włókno informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu: skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Dobre Włókno dane osobowe, do ich zmiany lub do całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
 6. Dobre Włókno szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności są dostępne pod adresem internetowym https://dobrewlokno.com/polityka-prywatnosci/ wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
 7. Dobre Włókno informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Dobre Włókno dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy KC oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
 9. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego Dobre Włókno zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 10. Sklep internetowy Dobre Włókno nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych danych.
 12. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://dobrewlokno.com/regulamin/.

Załącznik nr 1_odstąpienie od umowy wzór